บรรณานุกรม

อ้างอิง :

จิรัสย์ เจนพาณิชย์.(2556).ชีววิทยา : BIOLOGY for high school students.(พิมพ์ครั้งที่ 16).150-155.กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ.(2555).ชีววิทยา เล่ม2 : ต่อมใต้สมอง.(พิมพ์ครั้งที่2).140-141.กรุงเทพฯ : สกสค.ลาดพร้าว

books

เว็บไซต์อ้างอิง  : ต่อมใต้สมอง (สืบค้น 17/02/57 จาก http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74858)

ฮอร์โมน (สืบค้น 20/02/57 จาก http://escivocab.ipst.ac.th/index.php?option=com_evocab&view=detail&no=686)

ต่อมใต้สมอง(สืบค้น 17/02/57 จาก  http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/…/pituitary.htm)

โพรแลกติน (สืบค้น 18/02/57 จาก http://www.thaigoodview.com/node/67882)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: